Skip to content
ActualitatDestacatPetra

Petra crea la reserva d’estacionament per poder aparcar davant les portasses

Vista de Petra. Foto: Mancomunitat Pla.

El municipi de Petra s’ha sumat a la iniciativa empresa per diferents municipis per a guanyar aparcaments en el nucli urbà i permetrà estacionar davant les portasses. L’opció elegida pel Consistori petrer és la reserva d’estacionament, una figura que substitueix el gual permanent sempre que el titular així ho vulgui.

El batle de Petra, Salvador Femenias, informa que amb aquesta mesura l’Ajuntament de Petra ha calculat que el municipi guanyarà un mínim de 180 places d’estacionament.

L’ordenança reguladora de la reserva d’aparcament davant les cotxeres permet que qualsevol persona, propietària d’un habitatge unifamiliar, d’un edifici plurifamiliar o d’un local comercial, “pugui sol·licitar una reserva d’estacionament exclusiu davant el garatge de l’immoble, sempre que no es disposi d’autorització per a l’entrada i sortida de vehicles amb gual permanent o, en cas de disposar-ne, presenti renúncia expressa oficial a aquesta, simultàniament a la sol·licitud de la reserva d’estacionament exclusiu”.

Cada reserva d’aparcament tendrà un número assignat i cada propietari que la sol·liciti disposarà de dues targetes que s’hauran de col·locar en el costat inferior dret del vidre del vehicle. Aquesta targeta durà indicat el número d’autorització i l’adreça del garatge davant el qual s’autoritzi l’estacionament exclusiu, de forma que només tindran dret a estacionar en aquesta reserva els vehicles que portin aquesta targeta i únicament davant l’adreça indicada a la targeta.

Per a l’obtenció d’una reserva d’estacionament, “el propietari de l’immoble haurà de presentar una sol·licitud davant l’Ajuntament, adjuntant el darrer rebut de l’IBI“. A més, haurà de fer una declaració responsable de la renúncia expressa i oficial al gual permanent en el cas de disposar-ne.

L’ordenança també regula que els carrers de menys de 10 metres d’amplària, és a dir, la majori del nucli antic, la reserva d’estacionament implicarà la prohibició d’aparcar a la part contrària del carrer. En aquest sentit, la reserva d’aparcament haurà de fer-se amb un informe de la Policia Local cas que hi hagi una portassa davant l’altra. Aquest informe serà vinculant i farà referència “a la procedència o no” de la concessió de la reserva d’estacionament, “considerant la normativa aplicable, i a la vista de l’esmentat informe, s’aprovarà l’oportuna Resolució de batlia”.

SANCIONS

Les sancions per a la vulneració del que estipula aquesta ordenança són de 100 € a 750 € (lleus); multa de 751 € a 1.500 € (greus) i de 1.501 € a 3.000 € les molt greus.

En aquest sentit, cal destacar per exemple que serà una infracció lleu aparcar a una reserva d’estacionament exclusiu diferent de la prevista a la targeta o a un lloc no autoritzat per l’estacionament. Aquesta infracció serà molt greu en cas de reincidència.

Petra és el segon municipi del Pla en prendre mesures per facilitar l’aparcament davant les portasses. Vilafranca també va aprovar una ordenança que, en aquest cas, autoritza a aparcar davant els guals permanents.

Back To Top