Skip to content
ActualitatDestacatLlubi

Llubí sancionarà amb 300 € a qui doni menjar a moixos en la via pública

L’Ajuntament de Llubí ha modificat l’ordenança de convivència ciutadana i el civisme en el municipi amb l’objectiu, entre altres coses, d’establir un règim sancionador per a aquelles persones que donin menjar a moixos en la via pública.

La batlessa del municipi, Magdalena Perelló, explica que “tenim un problema amb la gent que dona menjar als moixos el carrer perquè n’hi ha que volen moixos, però no dins ca seva i els alimenten en el carrer i això embruta i dona mala imatge”.

Així en l’ordenança es deixa clar que “els propietaris dels animals són directament responsables dels danys i perjudicis a persones, altres animals, a mobiliari públic i d’embrutar la via pública“.

En aquest sentit, afegeix que “queda prohibit donar menjar a la via pública a qualsevol animal (propi, abandonat o d’una colònia controlada, exceptuant les persones autoritzades per l’Ajuntament), o deixar restes de menjar o qualsevol utensili (plat, capsa, embolcall, etc.) en la via pública”.

Per altra banda, també es recorda que els excrements s’han de dipositar dins les papereres que hi ha repartides pel poble específic pels cans o les destinades a rebuig o els propietaris se’ls han d’emportar al seu habitatge per treure’ls el dia corresponent de recollida, a més els propietaris han de portar una botella amb aigua i lleixiu o vinagre per tirar on orini el seu animal”.

VIA PÚBLICA

La modificació de l’ordenança també tipifica les sancions per la brutor o desperfectes en la via pública. S’especifiquen i enumeren especialment les que puguin ocasionar les obres particulars.

Així, s’apunta que les persones que realitzin obres a la via pública i zones limítrofes “han de protegir l’obra mitjançant la col·locació d’elements adequats al seu voltant per evitar que s’escampin runes, terres o altres materials sobrants d’obra, fora de la zona afectada pels treballs”. També diu que “totes les operacions d’obres com pastar, serrar, etc., s’han de fer a l’interior de l’obra. Està totalment prohibit realitzar aquests treballs en altres llocs de la via pública”.

RECOLLIDA DE FEMS

Per altre costat, també recorda que “està prohibit treure els contenidors de fems, bosses de fems, residus i deixalles a la via pública fora de l’horari establert: abans de les 7h els dies que es realitzin recollides el dematí i abans de les 20h per les recollides dels vespres”. Els horaris de recollida i les fraccions que es recullen cada dia estan publicades a la web www.residuspla.net.

També especifica que “està prohibit deixar residus (fems, voluminosos, enderrocs..) fora dels espais autoritzats, camins públics o a les papereres (les papereres estan a la via pública per dipositar petits residus que s’han produït a prop d’aquell espai. Queda totalment prohibit dipositar les bosses de fems dels habitatges al costat de les papereres”.

Les sancions per vulnerar l’ordenança són de 300 € per infracció. En cas de fer-se de forma reiterada, les sancions poden pujar fins als 750 o 1500 €.

Back To Top